§1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Warsztatów Digital Signage Trends Reseller 2018 (DST Reseller) jest P.H.P. MARENGO zwane dalej Organizatorem lub Marengo.
 2. Administratorem portalu www.reseller.digitalsignagetrends.pl jest Firma PHP MARENGO sc.
 3. Termin i miejsce DST Reseller: 13 września 2018 roku w Hotelu Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1, 02-134 WARSAWA
 4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach i obowiązują wszystkich Uczestników, Sponsorów, Prelegentów i Organizatorów.
 5. W ramach Warsztatów będą odbywały się wykłady i warsztaty edukacyjne, prezentacja nowych produktów, innowacyjnych rozwiązań dla systemów Digital Signage.
 6. Uczestnikiem Warsztatów określa się osobę, która dokonała rejestracji na Warsztatów wysyłając formularz zgłoszeniowy i otrzymała od Organizatora potwierdzenie uczestnictwa.
 7. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego, osobno dla każdej osoby z firmy oraz otrzymanie potwierdzenia udziału w Warsztatach od Organizatora.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika przez wypełniającego zgłoszenie rejestracyjne.
 9. Przesłanie formularza rejestracyjnego przez osobę trzecią dokonującą zgłoszenia jest jednoznaczne z oświadczeniem, że dane uczestników zostały podane w oparciu o ich zgodę.
 10. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach za pośrednictwem strony internetowej upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w miarę dostępności miejsc.
 11. Zgłoszenia na Warsztaty DST Reseller można dokonać najpóźniej do 31 sierpnia 2018 (wyjątek stanowią osoby, które otrzymały zaproszenia od jednego ze sponsorów dla tych osób termin zakończenia rejestracji upływa 20 sierpnia 2018 godz. 16:00) poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www oraz podanie zgodnych z rzeczywistymi danych firmy i osobowych.
 12. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na Warsztatach, o przyjęciu na Warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.
 13. Osoby, które zarejestrują się po wyczerpaniu puli miejsc, mogą wybrać umieszczenie na liście rezerwowej i mogą zostać przyjęte na Warsztaty, w miarę wolnych miejsc. W przypadku braku wolnych miejsc na pełny pakiet Warsztatów, Organizator, na życzenie konkretnych osób może wyrazić zgodę na udział w częściowym programie Warsztatów.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia rejestracji uczestnika jeśli będzie to w konflikcie z interesem firm Sponorskich.
 15. Koszt dojazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 16. Organizator nie zapewnia noclegów.
 17. Zainteresowani noclegiem w dniu poprzedzającym Warsztaty, jak również po nich zobowiązani są we własnym zakresie go opłacić. Rezerwacji można dokonać osobiście poprzez bezpośredni kontakt z Hotelem w którym odbywają się WarsztatyDST, w miarę dostępności pokoi hotelowych lub w innym Hotelu wybranym przez uczestnika. Informacje dotyczące Hoteli w pobliżu miejsca konferencji - można uzyskać u Organizatora.
 18. W przypadku korzystania przez Uczestnika Warsztatów z dodatkowych usług oferowanych przez Hotel, w którym odbywają się Warsztaty lub w którym Uczestnik nocuje, koszty ponosi Uczestnik Warsztatów.
 19. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Warsztatami, jak również w miejscach zakwaterowania.
 20. Uczestnik po przybyciu na miejsce Warsztatów zobowiązany jest do stawienia się niezwłocznie w recepcji Warsztatów w celu pobrania identyfikatora.
 21. Podczas części merytorycznej (na salach konferencyjnych i w części wystawienniczej) oraz podczas części integracyjnej w trakcie trwania Konferencji mogą przebywać wyłącznie osoby, które zostały zakwalifikowane na listę uczestników i posiadają aktualny identyfikator umieszczony w widocznym miejscu. Osoby nie posiadające identyfikatora nie zostaną wpuszczone do części obiektu, gdzie odbywają się Warsztaty.
 22. Każdy uczestnik Warsztatów ma obowiązek zapoznania się Regulaminem Novotel Warszawa Airport, w którym odbywają się Warsztaty.
 23. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Warsztatów oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów Novotel Warszawa Airport i hotelu w którym nocuje uczestnik a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 24. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Warsztatów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie biznesowego adresu email podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach Warsztatów oraz na przesłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowej bądź marketingowej.
 25. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Warsztatów jest jednoznaczne z wyrażenie zgody przez Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę PHP Marengo sc z siedzibą w Krakowie oraz Partnerów Szkolenia, która będzie ich administratorem zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania usług świadczonych przez firmę PHP Marengo sc. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 26. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Warsztatów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku Uczestnika w formie zdjęć i filmów ze Spotkania bez ograniczeń w czasie, terytorium i rodzaju mediów.
 27. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Warsztatach. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana wyłącznie w formie pisemnej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 28. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca, awaria zasilania obiektu w energię elektryczną itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania. Organizator w takim przypadku zwraca jedynie kwotę wpłaconą przez Uczestnika i wystawia fakturę korygująca.
 29. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, lub przełożenia terminu Warsztatów.
 30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wywołujące szkodę Uczestnikowi oraz za wszelkie szkody spowodowane przez Uczestników, niezależnie od przyczyny ich powstania, za wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora, stwierdzonej prawomocnym wyrokiem.
 31. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Warsztatach będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 32. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 33. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Warsztató nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Warsztatów. Warsztaty mają charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
 34. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Warsztatów.
 35. Fotografowanie i filmowanie: treści prezentowane na konferencji / wydarzeniu kulturalnym są przedmiotem ochrony prawno-autorskiej. Również wizerunek i głos prelegentów stanowi ich prawem chronione dobro osobiste. Wobec powyższego bez zgody organizatorów zabroniona jest rejestracja warsztatów oraz rozpowszechnianie zarejestrowanych treści.
 36. Zabronione jest wnoszenie na teren Konferencji broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenie warsztatów.
 37. Zabronione jest wprowadzanie (wnoszenie) na teren Warsztatów zwierząt.
 38. Zabronione jest wnoszenie na teren Warsztatów własnego alkoholu i środków odurzających. Osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających mogą zostać wyprowadzone z obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Warsztatami.
 39. Na terenie obiektów, poza miejscami do tego celu wyznaczonymi, w których prowadzone są działania związane z Warsztatami, obowiązuje całkowity zakaz palenia (obejmuje także e-papierosy). Za złamanie zakazu palenia Gość jest zobowiązany uiścić opłatę za czyszczenie i ozonowanie pokoju wysokości 300 zł.
 40. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Konferencji.
 41. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca odbycia się Warsztatów oraz do odwołania Warsztatów. Uczestnik o tych zmianach zostanie niezwłocznie poinformowany
 42. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 662 031 083 , lub +48 12 413 52 02 oraz adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Sponsor

Sponsor

Sponsor

Wystawca

Partner merytoryczny

Partner

Partnerzy

Patroni medialni

 
 

Patroni medialni

Obsługa medialna

Organizator

Copyright DS Reseller. Wszelkie prawa zastrzeżone.